Integracja społeczna i zawodowa

Wykluczenie społeczne i zawodowe

„Nikt nie jest samotną wyspą” – ten cytat, autorstwa pisarza Thomasa Mertona bardzo trafnie opisuje funkcjonowanie każdego człowieka. A ponieważ żyjemy we wspólnocie, jest bardzo ważnym aby każda osoba czuła że przynależy do otaczającej go zbiorowości ludzi. W każdym z nas bowiem tkwi pragnienie bycia dostrzeganym oraz akceptowanym przez innych. Dlatego też niezwykle ważnym problemem jest integracja społeczna i zawodowa osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Taką grupą osób są osoby z niepełnosprawnościami. Są one często niezauważane przez nas, nierzadko świadomie ignorowane, a ich potrzeby są marginalizowane. Jest to wielki błąd, który może wyrządzić im krzywdę. A przecież osoba z niepełnosprawnością jest takim samym człowiekiem jak osoba zdrowa. Tkwi w nich również niejednokrotnie wielki potencjał, którego wykorzystanie może zaowocować wieloma korzyściami, i to zarówno dla nich jak i dla nas.

Formy pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami

Problemy i trudności, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnościami spowodował, że konieczne stało się powołanie przez państwo odpowiednich instytucji, zajmujących się świadczeniem rozmaitych usług, skierowanych dla tych osób. Osoba z niepełnosprawnością może mieć przyznaną rentę zdrowotną (jeśli stan jej zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia). Zarówno pracownikowi z niepełnosprawnością, jak i jego pracodawcy oferowane są specjalne dodatki oraz ulgi jeśli niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w aktywności zawodowej.

Pracodawcy przysługują m.in.:

  • dofinansowanie do zakupu odpowiedniego sprzętu (jeśli istnieje wymóg specjalnego przystosowania miejsca pracy dla potrzeb pracownika),
  • zwolnienie z opłat na PFRON,
  • zwrot dodatkowych kosztów.

Pracownikowi zapewnione są natomiast udogodnienia, związane ze świadczeniem pracy, takie jak m.in.:

  • krótszy, dzienny czas pracy,
  • zakaz pracy w godzinach nadliczbowych,
  • dodatkowa przerwa.

Innym przykładem pomocy społecznej, zapewnianej przez państwo są specjalne ośrodki, znane jako Domy Pomocy Społecznej. Osoby z niepełnosprawnościami w nich mieszkają, mają zapewniony posiłek, a także pobierają świadczenia pielęgnacyjne. Dodatkowo mogą skorzystać z usług opiekuna medycznego. Oprócz powyższych form pomocy, z myślą o osobach z niepełnosprawnościami utworzono takie udogodnienia jak np.:

  • specjalne miejsca parkingowe,
  • niższe ceny biletów komunikacji zbiorowej,
  • specjalne podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Oprócz tego w pomoc osobom z niepełnosprawnościami aktywnie włączają się organizacje pozarządowe i ludzie dobrej woli. Pomoc ta często przybiera formę działań służących aktywizacji zawodowej tych osób oraz ich integracji społecznej. Przeciwdziała to w konsekwencji zjawisku wykluczenia społecznego.

 

integracja społeczna i zawodowa integracja społeczna i zawodowa integracja społeczna i zawodowa
Zakład Aktywności Zawodowej
w Starych Oleszycach
Zakład Aktywności Zawodowej
w Woli Żyrakowskiej
Zakład Aktywności Zawodowej
w Jarosławiu

 

Ośrodki wsparcia aktywności zawodowej i społecznej

Istnieją instytucje, oferujące integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami. Przykładem takich organizacji są Ośrodki Integracji Społecznej. Skierowane są one do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wśród których również znajdują się osoby z niepełnosprawnościami. Beneficjenci tych instytucji mogą, w przyjaznych warunkach, uzyskać wsparcie. Ma ono na celu osiągnięcie przez te osoby możliwie najwyższego poziomu samodzielności w zakresie pełnienia ról społecznych. Realizowane jest to poprzez rozwój umiejętności społecznych i zawodowych. Uczestnikom warsztatów tych umiejętności towarzyszą psycholog, doradca zawodowy oraz instruktor zawodu. Ośrodki Integracji Zawodowej oferują swoim beneficjentom także tzw. świadczenie integracyjne, stanowiące poziom 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych i udostępniają aktualne oferty pracy.

Inną formą pomocy osobom z niepełnoprawnościami są Zakłady Aktywności Zawodowej. Są to specjalne ośrodki, dedykowane osobom ze stwierdzonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia w warunkach innych niż chronione. Stanowią one wydzielone organizacyjnie i finansowo jednostki i tworzone są na wniosek starosty. Przykładowo tworzone są w regionach, gdzie występuje niedobór lub zupełny brak zakładów pracy chronionej.

Integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnoprawnościami powinna stanowić jeden z priorytetowych tematów działań organów samorządowych jak i całego państwa. Ich aktywne włączanie w życie społeczne i zawodowe może przynieść wiele korzyści. Dla osoby z niepełnosprawnością oznaczają one przede wszystkim wzrost poczucia własnej wartości. Dodatkowo są szansą na rozwój zawodowy, a także na nawiązanie więzi społecznych i osobistych. Społeczeństwo także może czerpać benefity z integracji społeczno-zawodowej tych osób. Przede wszystkim korzystając z ich talentów, których potencjał z całą pewnością tkwi w wielu z nich. Jak więc widać, warto zaangażować się w pomoc osobom z niepełnosprawnościami, ponieważ przyniesie to długofalowe i obopólne, korzystne rezultaty.

 

Zapraszamy do poznania podkarpackich
Organizacji Pozarządowych