Deklaracja dostępności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dostępność Cyfrowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wspieraj i Wybieraj Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Data publikacji strony internetowej:   2019-24-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • cześć publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • zamieszczane są materiały pochodzące z różnych źródeł, może to powodować, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych bądź z powodu publikacji przed datą obowiązywanie ustawy lub pozyskania ich w takiej formie ze źródeł zewnętrznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-05-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • dostęp do strony internetowej jest możliwy z poziomu różnych systemów operacyjnych oraz przeglądarek,
 • strona internetowa jest responsywna,
 • osoby słabowidzące mogą samodzielnie dokonywać zmian kontrastu oraz wielkości czcionki.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych:

 • klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony oraz po pozycjach menu,
 • klawisze Shift-Tab się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach menu,
 • klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,
 • klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po pozycjach w menu pionowym,
 • klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po pozycjach w menu poziomym.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
z Panią Moniką Bernat Koordynatorem do spraw dostępności, e-mail: dostepnosc@rops.rzeszow.pl nr telefonu: 17 747 06 05,  lub z sekretariatem ROPS e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl  nr telefonu: 17 747 06 00. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:  wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej,  lub jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • Wskazanie strony lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
 • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

ROPS w Rzeszowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz wskaże termin realizacji żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Dostępność wejścia

Do budynku z zewnątrz prowadzą 2 główne wejścia. Przy obu wejściach znajdują się stopnie. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Hetmańskiej. Przy stopniu do wejścia głównego od ulicy Hetmańskiej znajduje się podjazd z przepisowymi poręczami dla wózków inwalidzkich lub osób ze specjalnymi potrzebami. Wejście stanowią drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 1,30 m (0,90 m + 0,40 m) otwierane w kierunku na zewnątrz. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ROPS tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Drugie wejście znajduje się od strony parkingu wewnętrznego ROPS, gdzie  znajduje się podjazd z przepisowymi poręczami dla wózków inwalidzkich, osób ze specjalnymi potrzebami. prowadzący  bezpośrednio z parkingu do budynku z poziomu (-1). Podjazd z parkingu jest oświetlony z poziomu elewacji budynku światłem halogenowym doświetlającym na całej długości i szerokości podjazd. Wejście stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle 1,00 m otwierane w kierunku na zewnątrz.

Dostępność budynku

Przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie zlokalizowany jest 5 kondygnacyjny, podpiwniczony budynek biurowy. W budynku mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz w ramach jego struktury Ośrodek Adopcyjny.  Na poziomie (-1) po prawej stronie od wejścia znajduje się klimatyzowana sala konferencyjna. Wejście do sali stanowią drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 1,40 m (1,00 m + 0,40 m) otwierane w kierunku do korytarza. W budynku, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Pokonanie 4 stopni i dostęp do WC dla osób ze szczególnymi potrzebami umożliwia zamontowana przy stopniach platforma przystosowana do obsługi wózków inwalidzkich.  Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja z pracownikiem ochrony, pełniąca równocześnie funkcje punktu informacyjnego. Obok znajduje się podjazd dla wózków z przepisowymi poręczami umożliwiający pokonanie stopni przez wózki lub osoby ze szczególnymi potrzebami.

Przy wejściu głównym od ul. Hetmańskiej (po prawej stronie po pokonaniu podjazdu obok portierni) na końcu korytarza dostępna jest winda, zapewniająca swobodny dostęp osób o szczególnych potrzebach do wszystkich 3 kondygnacji budynku. Winda wyposażona jest w automatyczne drzwi rozsuwane i zabezpieczone kurtyną świetlną. Przyciski do obsługi windy posiadają opisy w języku Braille’a wraz z systemem informacji głosowej o piętrach, czynnościach i ruchu kabiny. W budynku brak informacji wizualnej, dotykowej lub głosowej na temat rozkładu pomieszczeń.

Sekretariat ROPS znajduje się na II piętrze, po wyjściu z windy pierwsze drzwi po prawej stronie korytarza. Ośrodek Adopcyjny znajduje się na III piętrze – w odległości 26 metrów od windy kierując się korytarzem prosto. Szerokość korytarzy w budynku oraz drzwi do pokoi biurowych pozwala na swobodne przemieszczanie się osób ze szczególnymi potrzebami

W przypadku braku możliwości  samodzielnego dotarcia do danego Oddziału Ośrodka, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w dotarciu na daną kondygnację. W tym celu należy zgłosić  się do pracownika recepcji/portierni z informacją o potrzebie udzielenia pomocy.

W budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nie ma pętli indukcyjnych, brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a (winda posiada oznaczenia Braille’a) oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ośrodek zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKONG). Informację o potrzebie skorzystania z tej formy komunikacji należy zgłosić za pomocą  formularza  zgłoszeniowego na adres sekretariat@rops.rzeszow.pl  lub pod telefoniczne 17 7470600  co najmniej 3 dni robocze przed planowana wizytą w Ośrodku.

Uznajemy również prawo osób doświadczających trudności w komunikowaniu się do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.

Do budynku Ośrodka i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

Na parkingu wewnętrznym ROPS dostępne jest 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość umówienia się osoby ze szczególnym potrzebami z pracownikiem ROPS w holu na parterze budynku przy recepcji/portierni Ośrodka, na parkingu wewnętrznym za budynkiem ROPS lub w klimatyzowanej Sali konferencyjnej na poziomie (-1).

Wejście główne do budynku ROPS w Rzeszowie
Zdjęcie przedstawia wejście główne do budynku od ul. Hetmańskiej w Rzeszowie,
w którym mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Drugie wejście do budynku ROPS w Rzeszowie
Zdjęcie przedstawia drugie wejście do budynku biurowego (poziom -1),
w którym mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
od strony samochodowego parkingu wewnętrznego Ośrodka.