Podkarpacka Ekonomia Społeczna

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Jednym z naszym zadań jest koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie.

NASZ CEL?

DZIAŁANIE NA RZECZ LUDZI poprzez:

●  wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które swoje zyski przeznaczają na cele,
●  społeczne oraz aktywizują społecznie i zawodowo osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy,
●  stworzenie społecznie odpowiedzialnego społeczeństwa i przyjaznego klimatu dla ekonomii społecznej,
●  promowanie idei i podmiotów ekonomii społecznej.

JAK TO ROBIMY?

promowanie podmiotów ekonomii społecznej

Promujemy lokalne i regionalne produkty wytworzone przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej:

 • prowadzimy katalog online produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej,
 • organizujemy kiermasze,
 • dofinansowujemy udział w targach branżowych dla przedsiębiorców społecznych.
promowanie lokalnych produktów

Promujemy podmioty ekonomii społecznej oraz samą idee ekonomii społecznej:

certyfikat lider ekonomii społecznej

Nagradzamy i certyfikujemy najlepszych:

doradztwo jednostkom samorządowym

Edukujemy, szkolimy, doradzamy:

 • edukujemy młodzież – uczniów i studentów,
 • doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom podległym jak zlecać zadania podmiotom ekonomii społecznej, oraz jak zamawiać u nich usługi i produkty,
 • szkolimy przedstawicieli sieci podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.
wsparcie ekono9mii społecznej

Wspieramy:

 • wspieramy funkcjonowanie sieci regionalnych podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej i ułatwiamy współpracę między nimi,
 • innowacyjne inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej.
dokumenty wspierające ekonomię społeczną

Kreujemy:

 • współtworzymy dokumenty strategiczne z obszaru ekonomii społecznej,
 • konsultujemy dokumenty wspierające ekonomię społeczną,
 • wpływamy na politykę publiczną w zakresie ekonomii społecznej,
 • prowadzimy rzecznictwo na rzecz sektora ekonomii społecznej.
współpraca międzysektorowa

Współpracujemy:

 • z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej,
 • z podmiotami ekonomii społecznej i lokalnymi organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego,
 • z lokalnym biznesem.
monitorowanie stanu ekonomii społecznej na podkarpaciu

Monitorujemy:

 • prowadzimy badania i monitorujemy stan ekonomii społecznej na Podkarpaciu.