Regulamin

I.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.380);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego WSPIERAJIWYBIERAJ.PL;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://WSPIERAJIWYBIERAJ.PL/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Sprzedawca – podmiot ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego, zarejestrowany na portalu WSPIERAJIWYBIERAJ.PL;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://WSPIERAJIWYBIERAJ.PL/.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep WSPIERAJIWYBIERAJ.PL działający pod adresem http://WSPIERAJIWYBIERAJ.PL/, prowadzony jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów.
4. Celem Sklepu jest promocja i sprzedaż produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podkarpackiego.
5. Utworzenie oraz utrzymanie Sklepu współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.
6. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu należy się zwracać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, email.: sklep@rops.rzeszow.pl, tel. 17 850 83 21.
7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
8. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do Internetu.
9. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa WSPIERAJIWYBIERAJ.PL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://WSPIERAJIWYBIERAJ.PL/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
WSPIERAJIWYBIERAJ.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu,
a w szczególności, gdy Klient:
– podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu,
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez WSPIERAJIWYBIERAJ.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię WSPIERAJIWYBIERAJ.PL.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody WSPIERAJIWYBIERAJ.PL.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla WSPIERAJIWYBIERAJ.PL,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu WSPIERAJIWYBIERAJ.PL należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem formularza kontaktowego z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie WSPIERAJIWYBIERAJ.PL.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową http://WSPIERAJIWYBIERAJ.PL/, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Prezentacja produktów i usług wystawionych na sprzedaż nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Stronami umowy sprzedaży jest Sprzedawca którego dotyczy zamówienie oraz użytkownik Sklepu składający zamówienie.
8. Do kwestii nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r., ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r., oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
9. Za powstałe szkody Strony umowy ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
10. Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga w postępowaniu cywilnym sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
11. W przypadku wystąpienia sporu, Strony umowy będą najpierw dążyć do jego ugodowego rozwiązania.

 

V. Dostawa, ceny i metody płatności
1. Obowiązek dostarczenia towaru spoczywa na Sprzedawcy. Sprzedawca ustala dostępne formy oraz koszt dostawy towaru do Kupującego.
2. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
3. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
– przelewem na podany przez Sprzedawcę nr konta bankowego,
– za pobraniem,
– osobiście przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy.
Płatność jest realizowana bezpośrednio pomiędzy kupującym i Sprzedającym. Sklep WSPIERAJIWYBIERAJ.PL nie pośredniczy w płatnościach za zakupione towary.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia
2 marca 2000r., Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty wydania mu przedmiotu zamówienia.
2. Nie dotyczy to umowy sprzedaży, której przedmiotem są produkty, które ze względu na swój charakter lub z mocy odpowiednich przepisów nie podlegają zwrotowi.
3. W celu realizacji uprawnienia Kupujący zobowiązany jest przesłać do Sprzedającego stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. W związku z odstąpieniem od umowy, strony umowy (czyli PES i Kupujący) ustalają sposób i okres zwrotu zamówionego towaru oraz środków przekazanych za towar Sprzedającemu.

 

VII. Warunki wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeku cywilnego z dnia 5 września 2002r., w przypadku niezgodności produktu z umową Kupujący będący osobą fizyczną, nabywającą rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może domagać się od Sprzedawcy nieodpłatnej naprawy albo wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli w związku z tymi przyczynami Kupujący nie może żądać naprawy albo wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła tego uczynić w odpowiednim czasie lub jeżeli naprawa czy wymiana narażałaby Kupującego na znacznie niedogodności, może on domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że wady są nieistotne.
2. Kupujący ma prawo wystosować względem Sprzedawcy opisane powyżej żądania w ciągu dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Kupujący traci swoje uprawnienia jeżeli nie zgłosi swojego żądania w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową.
3. Kupujący powinien dostarczyć produkt na adres Sprzedawcy wraz z potwierdzeniem zakupu i opisem niezgodności.
4. Nieodpłatność naprawy albo wymiany oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
5. W przypadku zwrotu kosztów przesyłki, obniżenia ceny albo skutecznego odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do podania swojego numeru konta, gdy dostawa przedmiotu zamówienia nastąpiła poprzez przesyłkę za pobraniem, albo gdy odebrano ją z magazynu.
6. Jeżeli Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania żądania Kupującego nie ustosunkuje się do niego, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

VIII. Warunki wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji towaru.

1. Portal WSPIERAJIWYBIERAJ.PL nie jest producentem ani sprzedawcą Towarów. WSPIERAJIWYBIERAJ.PL nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi sprzedanego Towaru.
2. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Realizacja uprawnień w zakresie gwarancji odbywa się na zasadach opisanych w Księdze Trzeciej Zobowiązania, Tytuł XI Sprzedaż Kodeksu Cywilnego.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, na zasadach Księgi Trzeciej Zobowiązania, Tytuł XI Sprzedaż Kodeksu Cywilnego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Do ochrony danych osobowych odnosi się dokument zatytułowany „Polityka prywatności”, znajdujący się pod adresem: www.wspierajiwybieraj/politykaprywatności.
2. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przesłania, bądź opóźnienie w przesłaniu wiadomości e-mail spowodowane przez administratorów serwerów pocztowych albo oprogramowanie wykorzystane przez Użytkownika.
2. Różnice pomiędzy prezentacją produktu na stronie ofertowej a jego wyglądem rzeczywistym wynikające z przyczyn tkwiących w sprzęcie wykorzystywanym przez Kupującego nie mogą być podstawą do dochodzenia uprawnień z tytułu niezgodności produktu z umową albo z tytułu rękojmi.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości modyfikowania regulaminu. Wersją wiążącą jest wersja obowiązująca w chwili poprawnego złożenia zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.